Herroepingsrecht

Versie 1 @ 27-06-2017

.Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij/zij dit binnen de bedenktermijn van 8 dagen na aankoop datum door middel van een e-mail met onderwerp herroeping aan Mijnzangvogel.nl.
Zo snel mogelijk, maar binnen 14 dagen na aankoop datum, zendt de consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een gemachtigde van) Mijnzangvogel.nl. Dit hoeft niet als Mijnzangvogel.nl heeft aangeboden het product zelf af te halen. De consument heeft de terugzendtermijn in elk geval in acht genomen als hij het product terugzendt voordat de bedenktijd is verstreken.
De consument zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien redelijkerwijs mogelijk in originele staat en verpakking, en conform de door Mijnzangvogel.nl verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
Het risico en de bewijslast voor de juiste en tijdige uitoefening van het herroepingsrecht ligt bij de consument.
De consument draagt de rechtstreekse kosten van het terugzenden van het product. Als Mijnzangvogel.nl niet heeft gemeld dat de consument deze kosten moet dragen of als de ondernemer aangeeft de kosten zelf te dragen, hoeft de consument de kosten voor terugzending niet te dragen.
Indien de consument herroept na eerst uitdrukkelijk te hebben verzocht dat de verrichting van de dienst die niet gereed voor verkoop is gemaakt in een beperkt volume of bepaalde hoeveelheid aanvangt tijdens de bedenktijd, is de consument Mijnzangvogel.nl een bedrag verschuldigd dat evenredig is aan dat gedeelte van de verbintenis dat door Mijnzangvogel.nl is nagekomen op het moment van herroeping, vergeleken met de volledige nakoming van de verbintenis.
Als de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, worden alle aanvullende overeenkomsten van rechtswege ontbonden.

Verplichtingen van Mijnzangvogel.nl bij herroeping
Als Mijnzangvogel.nl de e-mail van herroeping ontvangt, sturen wij onverwijld een ontvangstbevestiging.
Mijnzangvogel.nl vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten welke in rekening zijn gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag van aankoop. Dit tenzij Mijnzangvogel.nl aanbiedt het product zelf af te halen, mag hij wachten met terugbetalen tot hij het product heeft ontvangen of tot de consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. Mijnzangvogel.nl gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de consument heeft gebruikt, tenzij de consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de consument.
Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Mijnzangvogel.nl de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

Uitsluiting herroepingsrecht
Mijnzangvogel.nl kan de navolgende producten en diensten uitsluiten van het herroepingsrecht, maar alleen als Mijnzangvogel.nl dit duidelijk bij het aanbod, althans tijdig voor het sluiten van de overeenkomst, heeft vermeld:
Dienstenovereenkomsten, na volledige uitvoering van de dienst, maar alleen als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van de consument.
Als de consument heeft verklaard dat hij zijn herroepingsrecht verliest zodra Mijnzangvogel.nl de overeenkomst volledig heeft uitgevoerd.
Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
Verzegelde producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.